Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve esasları ile; www.sporbilet.com uzantılı web sitesinde ayrıntıları belirtilen hizmetlerin sağlanması, etkinlik bilet satışına aracılık ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3.maddesi gereğince gerekli hususların ve diğer esasların belirtilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda www.sporbilet.com uzantılı web sitesinde ilgili kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin uyulmasının istediği bütün hususları ve düzenlemeleri bulabilirsiniz.

1.Tanımlamalar :

www.sporbilet.com; SporBilet’e ait web sitesini,
SporBilet; www.sporbilet.com uzantılı web sitesi üzerinde “Elektronik Ticaret Pazar Yeri” kapsamında aracılık hizmetini sağlayan hizmet sağlayıcısı, Kullanıcı; www.sporbilet.com uzantılı web sitesindeki şartlar ve esaslar dahilinde SporBilet tarafından aracılık yapılan hizmetlerden faydalanan veya Bilet alan kişiyi, Hizmet; Kullanıcı’nın www.sporbilet.com uzantılı web sitesi üzerinden Organizatör tarafından yapılacak etkinliklere ilişkin satışa sunulan bilet alım sürecini, Taraflar; SporBilet ve Kullanıcı’yı,
Organizatör; etkinliği düzenleyecek gerçek veya tüzel kişiyi/kişileri, gerektiğinde web sitesi üzerinde Etkinlik için faaliyet düzenleyen, Etkinlik; içeriği ve zamanı Organizatör tarafından belirlenecek olan eğlence, dinlenme veya sosyal faaliyet çerçevesinde yapılacak her türlü faaliyeti, Bilet; www.sporbilet.com uzantılı web sitesi üzerinden Organizatör tarafından yapılacak etkinliklere katılımı sağlayan ve Kullanıcı tarafından satın alınan belgeyi/belgeleri, Hizmet Bedeli; Organizatör tarafından düzenlenecek etkinliklere ilişkin satışa sunulacak Bilet bedelinin dışında SporBilet tarafından sağlanan hizmet karşılığı alınacak bedeli, ifade eder.

2.Genel Esaslar :

www.sporbilet.com uzantılı web sitesi üzerinden SporBilet’e erişim yapılmakla Kullanıcı’nın;
2.1.Web sitesindeki bütün hususları ve esasları okuyup, bilgi sahibi olduğu, içerikleri kabul ettiği,
2.2.Organizatör’ün Etkinlik için belirttiği veya belirteceği koşullara uyulacağını,
2.3.Web sitesi üzerinden satın alınan biletlerin; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48.maddesindeki “Mesafeli Sözleşmeler” ve “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nde düzenlenen esaslara bağlı olduğunu,
2.4.“Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin 15.maddesinin (1-g) bendindeki “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler” düzenlemesi gereğince cayma hakkının kullanılamayacağını,
2.5.İşbu Sözleşme’ye onay vermeden ve Bilet satın almadan önce web sitesindeki koşulları, gizlilik ve güvenlik ilkelerini, kişisel verilerin koruması hakkında aydınlatma metnini ve ön bilgilendirmeleri okuyup, kabul ettiğini,
2.6.www.sporbilet.com uzantılı web sitesinde Bilet alımı süreci için girilmesi gereken verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında olmak üzere toplanıp işleneceğini, kaydedileceğini ve buna açık rıza/onay verildiğini,
2.7.SporBilet’in sorumluluğunun etkinlik için satılacak Bilet için aracılık yapmakla sınırlı olduğu; SporBilet’in Etkinlik için bir taahhüdünün olmadığı, sağlayıcı veya organizasyonla bir ilgisinin olmadığı, Etkinlik’in Organizatör tarafından sağlanacağını/sağlandığını dolayısıyla SporBilet’in aracılık faaliyeti dışında hiçbir sorumluluğunun olmadığını/olmayacağını,
2.8.SporBilet ile Organizatör arasında imzalanmış veya mutabakat sağlanmış koşulları, düzenlemelere uyacağını, kabul etmiş sayılacağını, Etkinlik için Organizatör tarafından web sitesinde yayınlanacak duyuru ve koşullara uyulacağını,
2.9.Etkinlik içeriklerinin tamamen Organizatörler tarafından sağlandığı ve bu nedenle Etkinlik ile ilgili bütün bilgi, içerik, Bilet bedeli, hak ve yükümlülüklerden Organizatör’ün sorumlu olacağını, kabul ve taahhüt etmiştir.

3.Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri, Sözleşme Koşulları :

3.1.SporBilet; Organizatör ile yaptığı/yapacağı sözleşme, mutabakat çerçevesinde her Bilet satışında ayrıca Hizmet Bedeli de alacaktır. Bilet bedeli ve bir Kullanıcı’ya satılacak Bilet sayısı Organizatör tarafından belirlenecektir.
3.2.Kullanıcı; Etkinlik için almış olduğu Bilet’i ticari amaçla -Organizatör’ün yazılı onayı olmadan- üçüncü kişilere satamayacaktır. Aynı şeklide Kullanıcı, www.sporbilet.com uzantılı web sitesini ticari amaçla veya SporBilet’in yazılı olmaksızın sosyal medyada, reklam faaliyetlerinde kullanamayacaktır.
3.3.SporBilet; işbu Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirecek olup, Kullanıcı’nın özellikle ödemeyle ilgili güvenlik tedbirlerini derhal sağlayacaktır.
3.4.Organizatör’ün ve/veya SporBilet’in; Bilet alımına ilişkin yapılan usulsüzlükler veya koşullara uymama gibi durumlarda yapacakları tespitlerde tek taraflı olarak Bilet’i iptal etme hakları saklıdır. Bu durumda SporBilet’in almış olduğu Hizmet Bedeli iade edilemez, Bilet bedeli ise Organizatör’ün belirlediği koşullara göre Kullanıcı’ya ödenip ödenmeyeceği Organizatör tarafından belirlenecektir, SporBilet’e bu hususta hiçbir hak ve talep ileri sürülemeyecektir.
3.5.Kullanıcı’nın www.sporbilet.com uzantılı web sitesine üyelik oluşturması halinde; üyelik vasıtasıyla web sitesi üzerinden yapacağı her türlü işlemden ve şifre kullanımı, kişisel bilgilerin doğru girilmesinden de bizzat sorumlu olacaktır. Üyelik sıfatıyla giriş yapacağı web sitesini kişisel bilgi ve şifre paylaşımı suretiyle başkasına kullandıramayacaktır. Aksi halde SporBilet’in tek taraflı iptal hakkı saklıdır.
3.6.Organizatör tarafından Bilet bedelinin güncellenerek artışı ya da kampanya ile indirimi halinde SporBilet’e karşı herhangi bir hak ve talep ileri sürülemeyecektir.
3.7.Organizatör tarafından Etkinlik’in iptali, ertelenmesi veya mücbir sebepler nedeniyle Etkinlik’in herhangi bir nedenle iptali, ertelenmesi hallerinde Hizmet Bedeli Kullanıcı’ya iade edilemez ve bu konuda SporBilet’den talepte bulunulamayacağını Kullanıcı kabul ve taahhüt eder. Bu durumlarda Bilet bedeli ise Organizatör’ün belirleyeceği koşullar dahilinde iade edilebilecektir. Etkinlik iptali veya ertelenmesi gibi durumlarda gerekli duyuru en kısa sürede SporBilet tarafından yapılacaktır.
3.8.Yukarıda genel esaslarda belirtildiği üzere satışı yapılan Bilet’in iadesi, değişikliği dolayısıyla cayma hakkının kullanımı mümkün değildir. Etkinlik tarihinde kullanılmayan Bilet otomatikman geçersiz hale gelir ve bedeli talep edilemez.
3.9.Etkinlik ile ilgili bütün koşullar ve düzenlemelerin Organizatör tarafından yapılacağı dolayısıyla Etkinlik alanına Kullanıcı’nın alınıp alınmaması, giriş ve çıkış saatlerinin belirlenmesi, Etkinlik sırasında kamu güvenliği, kurallara uymama vb. nedenlerle dışarıya çıkarılma gibi inisiyatif tamamen Organizatör’e aittir.
3.10.Bir hakkın kullanımına, yükümlülüğün yerine getirilmesine mani olan ve Taraflar’ın önceden bilemeyeceği mücbir sebep niteliğindeki olaylarda (salgın hastalık, afet, deprem, olumsuz hava şartları, grev, savaş, terörist hareketler, Etkinlik’in yapılmasına engel her türlü idari ve teknik sorunlar vb.) yukarıdaki 3.7.maddedeki esaslar geçerli olacaktır, SporBilet’in bu hallerde herhangi bir sorumluluğu söz konusu olamayacaktır. Ancak SporBilet derhal Organizatör ile görüşerek en kısa sürede gerekli açıklama, duyuru yapılmasını sağlayacaktır.
3.11.www.sporbilet.com uzantılı web sitesindeki tüm fikri mülkiyet hakları SporBilet’e aittir. Web sitesinde yer alan bütün fotoğraf, video görüntüleri, yazılar vb. SporBilet’in yazılı onayı alınmadan kopyalanamaz, paylaşılamaz, çoğaltılamaz ve herhangi bir şekilde satılamaz.
3.12.SporBilet; Sözleşme kapsamında veya Etkinlik ile ilgili her türlü duyuru, reklam, e-posta, tanıtıma yönelik ticari ileti gönderebilecektir. Ancak Kullanıcı’nın bu durumu reddi halinde SporBilet derhal gerekli tedbirleri alacaktır.
3.13.İşbu Sözleşme hükümleri gerektiği takdirde SporBilet tarafından değiştirilebilecektir ancak bu durumda Taraflar’ın değişiklik tarihinden önceki hak ve yükümlülükleri korunacaktır.
3.14.İşbu Sözleşme hükümlerinin ihlali veya diğer tarafa zarar verebilecek her türlü faaliyeti halinde Taraflar’ın tek taraflı fesih hakları saklıdır. Kullanıcı’nın hiçbir neden bildirmeksizin Sözleşme’yi feshetmek istemesi halinde SporBilet’e yazılı olarak (e-mail, faks, dilekçe) bildirmesi gerekmektedir.
3.15.Kullanıcı; www.sporbilet.com uzantılı web sitesini genel kurallara uygun olarak kullanımın yanında zarar verici her türlü eylemden uzak şekilde kullanacaktır.
3.16.Kullanıcı; her türlü soru, şikayet ve bilgilendirme için web sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanabilecek, info@sporbilet.com adresine e-mail gönderebilecektir.

4.İhtilafların Çözümü :

4.1.Taraflar arasındaki ihtilaf halinde; e-mail, faks, web sitesinde onay verilen Sözleşme ve diğer bilgilendirmeler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 193.maddesinde düzenlenen delil sözleşmesi kapsamında sayılacaktır.
4.2.İhtilaf halinde Türk Hukuku uygulanacak olup, gerekli koşulların varlığı halinde İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Argos İletişim Ticaret ve Anonim Şirketi
MERSİS No: 0074006741400014
Vergi No: Beşiktaş Vergi Dairesi - 0740067414
İletişim Adresi: Zorlu Center Levazım Mh. Koru Sk. No:2 Teras Evler Daire: 30 / 31
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
İletişim Bilgileri: sporbilet.com/tr/iletisim
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023